Poradnictwo psychologiczne

Podstawową formą pracy poradnictwa psychologicznego jest terapia indywidualna, poradnictwo psychologiczne i zajęcia psychoterapeutyczne grupowe.

Poradnictwem psychologicznym objęci są wszyscy uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy. Podstawową formą pracy jest terapia indywidualna oraz terapia grupowa. Terapia indywidualna dostosowana jest do zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej oraz innych dysfunkcji czynności psychicznych przejawianych przez podopiecznych ŚDS. W ramach terapii psychologicznej (indywidualnej) prowadzona jest m.in.: terapia depresji, zaburzeń lękowych, rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, napięciem, niepokojem, obniżonym nastrojem, agresją oraz drażliwością. Ponadto w ramach poradnictwa psychologicznego udzielana jest pomoc w różnorodnych sytuacjach trudnych, problemowych, wyjaśnianie schematów nieprzystosowawczych zachowań oraz pomoc w ich zmianie na bardziej adaptacyjne, efektywniejsze funkcjonowanie. Zakres oddziaływań wymienionych powyżej był również przedmiotem terapii grupowej w której pojawiają się zagadnienia m.in. z zakresu psychologii poznawczej, rozwojowej, emocji, motywacji, psychologii zdrowia, trening umiejętności interpersonalnych, społecznych, asertywności, wzmacnianie poczucie własnej wartości, samoakceptacji, pozytywnej samooceny, a także niwelowanie wycofania z życia społecznego, niezrozumienia, bezradności w wyniku doświadczanej choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej. Ponadto w ramach terapii grupowej uczestnicy rozwijają umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych, kształtują umiejętność rozładowania napięć emocjonalnych i adekwatnego reagowania na krytykę oraz wyrażanie jej w sposób akceptowany społecznie.

Wykorzystujemy pliki cookies.
Jak używamy Cookies
Ciasteczka
ROZUMIEM
Skip to content