Obowiązek informacyjny

 

Działając zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy Panią/Pana, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach oraz Środowiskowy Dom Samopomocy-Filia w Zmysłówce z główną siedzibą w Laszczyny 62 37-306 Grodzisko Dolne reprezentowanym przez Kierownika.

Dane kontaktowe: tel.: 17 243 64 93, adres e-mail:sdslaszczyny@interia.pl strona internetowa: www.sdslaszczyny.pl

1.Administrator informuje, iż w celu należytej ochrony Pani/Pana danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem E-mail: IODSDS@interia.pl Tel: 17 240 10 62,

2.Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy o pracę, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i c) RODO oraz w celach wynikających ze zgód na przetwarzanie danych, udzielonych na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO.

3.Wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych 4.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji celu i będą przechowywane przez okres przewidziany prawem zgodnie z Instrukcją kancelaryjną, oraz okres obowiązkowej archiwizacji.