Obowiązek informacyjny

 

Działając zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy Panią/Pana, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach oraz Środowiskowy Dom Samopomocy-Filia w Zmysłówce z główną siedzibą w Laszczyny 62 37-306 Grodzisko Dolne reprezentowanym przez Kierownika.

W sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/ Pani uprawnień, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – adres poczty elektronicznej: iodsds@sdslaszczyny.pl

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

·        obowiązujących przepisów prawa celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zawartych umów, udzielonej zgody w jednym lub większej liczbie określonych celów zgodnie z art. 7 RODO

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

·        podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

·        podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych ma Pan/Pani prawo, w zakresie określonym w przepisach prawa, do:

·        dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO);

·        sprostowania danych (art. 16 RODO;

·        usunięcia danych (art. 17 RODO) w przypadku gdy:

dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie z prawem,

dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa,

zgoda na przetwarzanie danych osobowych została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami prawa.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Laszczynach. Przy czym podanie danych jest:

obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub braku możliwości zawarcia umowy.

 

Pana/Pani dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pana/Pani sytuację prawną lub wywoływać inne podobne doniosłe skutki.

 

Wykorzystujemy pliki cookies.
Jak używamy Cookies
Ciasteczka
ROZUMIEM
Skip to content