Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach i Filia w Zmysłówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach oraz strony podmiotowej BIP.

Data publikacji strony internetowej: 2013-03-03. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-06-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 25-09-2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Leszek Duda , sdslaszczyny@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 172401062. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna – Budynek Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach znajduje się na działce frontem przylegającej do chodnika drogowego. Wjazdy do ośrodka usytuowane są od głównej ulicy i nie posiadają barier architektonicznych(budynek w całości dostosowany i wyposażony zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy  (Dz.U. Nr 238 poz.1586 ze zm.).

Całe obejście wokół ośrodka jest wyłożone kostką brukową dzięki czemu wszyscy uczestnicy mogą swobodnie się przemieszczać lecz nie posiada ogrodzenia. Wejście do budynku jest możliwe z dwóch stron budynku. W każdym przypadku drzwi są dwuskrzydłowe, co umożliwia swobodne wejście bądź wjechanie wózkiem inwalidzkim.

 1. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazdy (pochylnie) umożliwiające wjazd wózkiem. Ośrodek jest parterowy i  nie posiada wind. W budynku nie ma progów. Korytarze w ośrodku są przestronne i umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową (wózki, balkoniki, kule ortopedyczne)
 1. Do placówki można wejść po zasygnalizowaniu dzwonkiem, który umieszczony jest przy frontowych drzwiach na wysokości umożliwiającej dostęp dla osoby na wózku inwalidzkim. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 1. Obok budynku na parkingu nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 2. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.
 3. W ŚDS Laszczyny nie ma możliwości skorzystania za tłumacza języka migowego na miejscu, ale jest możliwość skorzystania z urządzenia mobilnego – tabletu, w którym zainstalowany jest program do alternatywnych metod porozumiewania się „MÓWIK”. Program ten umożliwia komunikowanie się z osobą z niepełnosprawnością słuchową, problemami mowy i innymi utrudnieniami w komunikacji werbalnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub          w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność architektoniczna – Budynek Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach – Filia w Zmysłówce

 1. Budynek parterowy do którego prowadzą dwa wejścia. Brak wewnętrznego parkingu. Bez progowe wejścia ułatwiające wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Przy bramie głównej znajduje się dzwonek, który alarmuje dyżurujących opiekunów o ewentualnej potrzebie pomocy przy wejściu.

Dla uczestników zajęć świadczone są usługi transportowe samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych.

 1. Budynek posiada szerokie korytarze, które pozwalają na swobodne poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Przy ścianach zainstalowane są metalowe poręcze dla osób mających problemy z poruszaniem się. Toalety dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 2. ŚDS dysponuje pochylnią, która wykorzystywana jest podczas transportu uczestników. ŚDS nie posiada dostępu do pętli indukcyjnej.
 3. ŚDS nie posiada wewnętrznego parkingu oraz miejsca wydzielonego dla osób niepełnosprawnych.
 4. Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu: do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych.
  Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.]
 5. ŚDS nie zatrudnia pracownika znającego język migowy.

 

Koordynatorzy dostępności:

Leszek Duda

Krzysztof Moskal

Lucyna Czop

Patrycja Maj

 

Email: sdslaszczyny@interia.pl

Tel.: 172436493 –  ŚDS Laszczyny

Tel.: 172401062 –  ŚDS Zmysłówka

Wykorzystujemy pliki cookies.
Jak używamy Cookies
Ciasteczka
ROZUMIEM
Skip to content